foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Skirk 1,2 proc. GPM parapijai

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau pervedė
Išlaužo parapijai 1,2% GPM lėšas!
Pratęsus terminą, 1,2 % GPM paramos gavėjams skirti galima iki 2020 m. rugpjūčio 20 d.

 

Eilinis laikas

Rugpjūčio 16 d. XX eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.


Popiežiaus intencija - už visus žmones, kurie dirba jūroje ir gyvena iš jūros, taip pat už jūrininkus, žvejus ir jų šeimas

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

230839
ŠiandienŠiandien38
Šią savaitęŠią savaitę272
Šį mėnesįŠį mėnesį2349
VisoViso230839
3.226.245.48
US

 

Baigėsi ruduo. Užmigimu ir tam tikra mirtimi gamta tarsi užbaigė vieną gyvenimo ciklą, net ir dienos pasiekia savo trumpiausią atkarpą. Visa nurimsta. Poilsis. Mūsų lietuvių tautai šis paslaptingas metų laikas tikriausiai nėra mažiau iškalbus nei pirmaisiais amžiais krikščionių bendruomenėms, kuomet Kristus po žengimo į dangų, laikinai visus palikęs, vėl yra laukiamas, vėl yra žemės Geidžiamasis, ir vėl yra tarsi toji iš dangaus krentanti Rasa, kuri vienintelė galės atgaivinti ir pribudinti nutilusį žmogų bei apmirusią gamtą.

Tikrosios Advento ištakos nėra žinomos. Mus pasiekiantys šaltiniai yra gan skurdūs. Vienur kalbama apie dvasinę asketinę praktiką, kitur labiau pabrėžiamas liturginis laukimo charakteris. Adventas iš lotynų kalbos žodžio „Adventus“, kuris ir reiškia atėjimą, artėjimą, atvykimą. Taigi Adventas yra kaip paruošiamasis Kalėdų laikas ir Adventas yra kaip laukimas Kristaus garbingojo paskutinio atėjimo. Šis liturginis laikas yra ypač svarbus ir reikšmingas Vakarų Bažnyčiai. Rytų Bažnyčia teturi trumpą vos kelių dienų pasirengimą Kalėdoms.

Seniausi liudijimai apie Advento laikotarpį siekia IV amžių. Ir jau tada minima tarsi dviguba Advento prasmė: laukimas paskutinio Kristaus atėjimo ir pasirengimas Jėzaus Kristaus gimimui. II Vatikano Susirinkimo liturginė reforma išsaugojo šiuos abu Advento laikotarpio charakterius. Šiandien Adventas tęsiasi keturias savaites. Tai laikas, kuris savyje yra kaip viena paslaptis. Nuo gruodžio 17d. iki 24d. visi liturginiai tekstai mus tiesiogiai kreipia ir rengia Jėzaus gimimui.

Šiuo laikotarpiu iškyla trys bibliniai asmenys: pranašas Izaijas, Jonas Krikštytojas ir Švč. Mergelė Marija. Seniausia ir visuotinė tradicija Adventą žymi pranašo Izaijo žodžiais, būtent jame randame didžiosios vilties aidą, kuris stiprino išrinktąją tautą per ilgus ir sunkius jos istorijos etapus. Taigi Advente Izaijas skelbia amžinos vilties, skirtos visų laikų žmonėms Naujieną.

Jonas Krikštytojas, paskutinysis iš pranašų, yra Dievo įsikišimo į savąją tautą ženklas. Būtent Jonui Krikštytojui pavedama misija paruošti Viešpačiui kelią ir leisti Izraeliui sužinoti ir išgirsti, kad jau atėjo išganymas - parodyti Kristų, esantį tarp mūsų.

Galiausiai Adventas yra liturginis laikas, kuriame Mergelė Marija nuostabiausiai iškyla kaip Atpirkimo paslapties bendradarbė. Čia gimsta ypatingas Bažnyčios dėmesys ir atskiri pamaldumai Mergelei Marijai, tačiau būtų neteisinga Adventą vadinti geriausiu Marijai tinkančiu mėnesiu, mat šis laikas esmiškai yra nukreiptas į Viešpaties atėjimo paslaptį. Paslaptį, su kuria Mergelės Marijos bendradarbiavimas ypač siejasi.

Siono dukra primena Senojo Testamento Dievo tautos mesijaniškąjį laukimą. Šis laukimas joje talpina pačius karščiausius troškimus, kurie pasireiškia ypatingu dvasiniu pasirengimu, laukiant Viešpaties. Adventas artėjant Kalėdoms – Kristaus gimimo dienai - išskirtinai mums primena Marijos dieviškąją motinystę. Dievo Sūnus nenužengia iš dangaus su suaugusiojo žmogaus kūnu, sukurtu paties Dievo Tėvo rankomis, bet įeina į pasaulį kaip „gimęs iš moters“, gelbėdamas pasaulį, tokiu būdu iš jos, Siono dukros, vidaus. Marija yra toji, kuri Advento ir Įsikūnijimo paslaptyje sujungia Išganytoją su žmogumi.

Ir tikriausiai dėl to yra sena tradicija Advento metu aukoti rarotines šv. Mišias: „Rasokit, dangūs, iš savų aukštybių...“ – „Rorate caeli desuper“. Kiekvieno sekmadienio ankstų rytą, saulei brėkštant, Lietuvos tikintieji renkasi bažnyčiose giedoti Mergelės Marijos Valandas. Aukštai prie altoriaus iškelta ir uždegta rarotinė žvakė kiekvienam primins tą Aušrinę Žvaigždę, Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją, atnešusią pasauliui Kristų – mūsų tikrąją Saulę. Iš protestantiškų kraštų ne taip seniai paplinta ir Adventinis vainikas, kuris, būdamas priešais altorių arba pakabintas šalia, kiekvieną sekmadienį pasipuoš viena nauja uždegta žvake. Galiausiai jis bus užpildytas keturiomis žvakėmis, ženklinančiomis keturias laukimo savaites.

Adventas švenčia vilties Dievą. Laikas, kuriame vilčiai, sakytume, mažiausiai yra vietos, užpildomas gyva džiaugsminga viltimi ir tikėjimo pripildytu laukimu. Jau pirmojo Advento sekmadienio šv. Mišių įžangos giesmė prakalba į mus apie šio nuostabaus ir paslaptingojo laiko šerdį: „Į Tave, Viešpatie, keliu savo sielą, Dieve mano, tavimi pasitikiu, kad nebūsiu apviltas. Tenelaimės prieš mane mano priešai. Kas tik tavim vilsis, nebus apviltas“ (Ps 24). Dievas įeina į Istoriją. Įeidamas įpareigoja žmogų, gerąja prasme jį užgauna. Dievo atėjimas Kristuje reikalauja nuolatinio mūsų atsivertimo. Evangelijos naujiena, jos šviesa, reikalauja pasiruošti ir apsispręsti naujai kūrybai. Krikštytojo Jono žodis mus kvies atsiversti, kad parengtume Viešpačiui kelią ir tokiu būdu priimtume jo atėjimą. Ir galiausiai Adventas mus moko gyventi Jachvės vargšų arba mažosios kaimenės laukimu bei paprastumu, t.y. būti pasirengusiems priimti Jėzaus skelbiamus palaiminimus. 

Klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas

Spalio 14 d., SEKMADIENĮ Šv. Mišias švęsime 11 val., kuriose melsimės už Išlaužo bendruomenę ir ūkininkus. Giedos choras „Sonantem” (Kalvarija), vad. Ausma Sakalauskaitė. Kviečiame visus gausiai dalyvauti!

Spalio 7 d., SEKMADIENĮ mūsų bažnyčios pastatymo 85 metų JUBILIEJAUS Iškilmė. Šv. Mišios 10 val. Giedos Č. Sasnausko kamerinis choras, vad. Mindaugas Radzevičius. Šv. Mišias transliuos Marijos Radijas. Labai kviečiame visus gausiai dalyvauti!

Rugsėjo 16 d., sekmadienį, 11 val. Mišias aukos vyskupo paskirtas naujasis klebonas teol. dr., sakr. muz. mgr. kun. Vilius Sikorskas.

Kviečiame visus dalyvauti Šventose Mišiose, pradedamą tarnystę mūsų parapijoje palydėkime gausiu dalyvavimu ir nuoširdžia malda.

 Klebonas

 Kun. Vilius Sikorskas susitikime su Popiežiumi Pranciškumi, 2017-03-04, Vatikanas

Pirmasis tėvų susitikimas kartu su vaikais vyks 2018 m. spalio 7 d. Pradėsime šv. Mišiomis 11 val., po jų susitiksime bažnyčioje.

Pirmoji Komunija - IV klasė

Sutvirtinimas - nuo 13 m.

 

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija