foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Pamaldų laikas


Antradieniais - penktadieniais - 9.00 val.

Šeštadieniais - 11.00 val.

Sekmadieniais - 11.00 val.

 

Eilinis laikas


Sausio 24 d. III eilinis sekmadienis
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad Viešpats suteiktų mums malonę broliškai sugyventi su kitų religijų broliais ir seserimis, meldžiantis vieniems už kitus ir nestokojant atvirumo visiems

Šv. Mišių užsakymas

Šv. Mišias galite užsakyti gyvai, telefonu ar el.paštu

Užsakant Mišias, auką galima pervesti ir į parapijos sąskaitą (LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB bankas), mokėjimo paskirtyje nurodant datą ir artimųjų vardus už kuriuos norima, kad kunigas paaukotų šv. Mišias.

 

Lankytojai

277714
ŠiandienŠiandien103
Šią savaitęŠią savaitę341
Šį mėnesįŠį mėnesį5078
VisoViso277714
3.239.51.78
US

BRANGIEJI, kol karantinas neleidžia mums džiaugtis ir dalintis tikėjimu drauge, skelbiu bažnyčios grindų „CORONAI“ karą. Šiandien, praėjus daugiau nei 80 metų po mūsų bažnyčios pašventinimo, bažnyčiai labai reikalingas kapitalinis grindų remontas. Pernai vasarą lopėme sukiužusias vietas, kad galėtume dar šiek tiek pratęsti.

        

Šiandien, jau nebėra ko laukti ir delsti, kviečiu VISUS kas galite prisidėti prie grindų kapitalinio remonto. Po daugybės tyrimų, diskusijų ir svarstymo nuspręsta pakeisti visą medinę dangą; biocheminiai tyrimai parodė, kad grindys vietomis skleidžia virš 2300 vienetų pelėsinio grybo porų.

   
 

 Darbus planuojame pradėti balandžio 14 d.
 I darbų etapas:
 1-senų medinių grindų išardymas ir išnešimas į lauką  
 (kviečiame į   talką!)
 2- nereikalingo grunto išvežimas ir naujo žvyro suvežimas
 išlyginimui,
 3- žvyro sutankinimas ir išlyginimas,
 4- putplasčio (eps100) sudėjimas, plevelės ir armotinklo
 paklojimas,
 5- grindinio šildymo vamzdelių išvedžiojimas ir pajungimas į
 kolektorines dėžes,
 6- grindų išbetonavimas smėlbetoniu 7-8cm.

Vėliau lauks II etapas: sistemos Oras-vanduo įdiegimas ir klojimas plytelėmis (planuojama kloti akmens masės plytelėmis). Tai reikalauja LABAI DIDELIŲ lėšų. Esu sutaupęs santaupų pradinei darbų daliai.

Didžiausias dėkingumas jau parėmusiems: Antanui Maknevičiui (1000 €), Mindaugui ir Gitanai (1000 €), Tomui ir Jurgitai Belevičiams (1000 €), Juozui ir Ritai Kašiubams, Andriui ir Lidijai Kašubams, Jonui ir Onutei Seniūnams, Kęstučiui ir Inai, Ignui, Andriui Ruseckams, Vytautui ir Teresei, Modestui ir Aušrai Rutkauskams ir visiems aukojusiems.

 Kreipiuosi į Jus visus, mano Mielieji ir labai Mylimi žmones, kviečiu prisidėti prie naujų šildomų grindų įrengimo Išlaužo parapijos bažnyčioje. Paremti galite pervesdami Auką į parapijos sąskaitą LT26 7044 0600 0793 4715, AB SEB banke. Mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka grindims“ arba auką galite perduoti klebonui asmeniškai.

Klebonas, kun. Vilius Sikorskas

Kaip nurodo Apaštalų Sostas, kur dėl epidemijos
yra suvaržytas žmonių judėjimas ir
uždrausti vieši susibūrimai,
Didžiosios savaitės ir šv. Velykų iškilmės liturgija
2020 m. bus švenčiama be žmonių.
Prašoma tikinčiųjų dvasiškai jungtis į bendrą maldą,
sekti pamaldų transliacijas
per komunikavimo priemones
– tiesiogines (ne įrašus).
    

Verbų sekmadienis. Viešpaties įžengimo į Jeruzalę liturginės apeigos atliekamos bažnyčios pastato viduje, o ne lauke.

Didysis ketvirtadienis. Mišių pabaigoje nėra procesijos, o Švč. Sakramentas ir toliau lieka tabernakulyje. Didįjį ketvirtadienį visi kunigai išimties tvarka gali aukoti Mišias be žmonių tinkamoje vietoje. Viešpaties kapas šiemet yra nerengiamas.

Didysis penktadienis. Pagerbiant šv. Kryžių, jį bučiuoja tik pagrindinis celebrantas.

Velyknaktis. Žiburių liturgijoje šiemet nekuriama Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų žvakė; procesija praleidžiama.

Velykų rytas ir diena. Ryte nevyksta Velykų procesija. 8 val. ryto skambinama varpais. Šv. Mišios aukojamos žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose, kurios per radiją, TV ar internetą bus transliuojamos iš Vatikano, savo vyskupijos katedros ar parapijos.

Išpažintys. Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Galima išklausyti pavienių to prašančių tikinčiųjų išpažinčių.

Aukos ir Mišių intencijos. Jei aukos aukojama internetu, grafoje «Mokėjimo paskirtis» nurodyti aukos paskirtį, pvz., „Sekmadienio rinkliava“ arba „Mišioms kovo ... d. už a.a. ..., ..., ... gim. mir.“.

Gaunama žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir padėtų parapijoms išsilaikyti. Tad kaip paremti parapiją?

Norėdami paremti parapiją, galite aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“ (A/s LT26 7044 0600 0793 4715, AS SEB bankas). Svarbi parama šiuo atveju Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, šv. Mišios aukojamos ir už uždarytų durų, esame visada pasirengę ir toliau savo malda užtarti tikinčiųjų prašymus. Užsakant Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“.

Primename, kad visuomet išlieka galimybė jums rūpimu klausimu pasikalbėti su kunigu telefonu ar susisiekti el. paštu.


Verbų sekmadienis – tai diena, kai Bažnyčia mini Jėzaus garbingą įžengimą į Jeruzalę. Žmonės Jam po kojų kloja drabužius ir palmių šakas, garbina Jį ir džiaugiasi Juo. Ši diena – savaitė iki Jėzaus prisikėlimo. Jėzus jau dabar triumfuoja prieš mirtį, nors po kelių dienų Jį žiauriai nukankins.

Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė: „Osana Dovydo Sūnui!
Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Osana aukštybėse!“ (Mt 21, 9)

Šią savaitę Kristaus kančios aprašymo klausomės dukart. Tai pasakojimas apie iš meilės mirštantį Dievą. Jame viskas sukasi apie du dalykus, kurie nesunkiai atrandami kiekviename gyvenime: meilę ir skausmą. Tai universali kalba, suprantama kiekvienam žmogui.

Tiesa, tai ant Golgotos pirmas suprato ne vienas iš Jėzaus mokinių, bet pagonis, svetimšalis kareivis. Jėzui mirštant pirmąjį tikėjimo išpažinimą atliko šimtininkas, tas kuris buvo priverstas prižiūrėti mirties bausmės vykdymą: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“ Šimtininkui nereikėjo matyti nuo kapo angos nusiritinančio akmens ar spindinčios šviesos, apgaubusios Jėzaus kapą, jis nelaukė išauštančio Velykų ryto, sušvitusio niekad iki tol neregėtai skaidria saule. Tada, apsuptas penktadienio popietės sutemų, matydamas ant kryžiaus skersinio kabantį išniekintą negyvą kūną, šis, jau daug mirčių matęs karys sako: „Jis buvo Dievo Sūnus“.

Tokia mirtis tolygi apreiškimui, nes mirti iš meilės yra dieviška. Mūsų Dievas yra kitoks, negu kiti dievai, į kuriuos iki tol tikėjo žmonės. Jis viską pradeda ne nuo iškilmingo pasirodymo, bet nuo kryžiaus. Jis pats sutiko būti prikaltas ir mirti toje nešlovės vietoje, kad būtų kartu su mumis ir toks, kaip mes, norėdamas, kad mes būtume su Juo ir tokie, kaip Jis.

Ant kryžiaus Dievas parodo, ką Jis iš savo meilės nori duoti žmogui, kuris taip pat yra nuolat kryžiuojamas daugybės rūpesčių ir skausmų. Meilė žino daug įsipareigojimų, tačiau pagrindinė pareiga – būti kartu su tuo, kurį myli, taip, kaip motina budi prie sergančio vaiko ir sutiktų pati susirgti, kad tik jos vaikas pasveiktų. Dievas Kristaus asmenyje žengia į mirtį, nes ten eina kiekvienas Jo vaikas. Dievas miršta, kad per mirtį žmones nusivestų su savimi. Kryžius – tai meilės bedugnė, kur suprantame, kaip Dievas myli.

Visame tame yra kai kas gluminančio. Dievas plauna žmonėms kojas, tačiau jie tokios meilės dar nesupranta, duoda savo Kūną valgyti, tačiau jiems to vis dar negana. Galiausiai matome savo Dievą ant kryžiaus, nuogą ir suniekintą, ir kažkokia gėda verčia sukti žvilgsnį šalin. Vis dėlto, vėl pažvelgę į kryžių, galime matyti išskėstas rankas, kurios kalba mums apie meilę. Meilę kiekvienam iš mūsų… Kraujuojantis Viešpats šaukia, o gal tik šnabžda, kad tik neišgąsdintų manęs, nebūtų įkyrus: „Myliu tave“…

Ar mes suprantame, kad taip gali mylėti tik Dievas?…

2020 balandžio 4 d., Vatican News


Trečiadienis, kovo 11-oji, Romos vyskupijoje buvo paskelbtas pasninko ir maldos diena, kad kuo greičiau pasibaigtų koronaviruso epidemija. Pagrindinis maldos dienos momentas buvo Mišios trečiadienio vakarą diecezinėje Marijos – Dievo Meilės Motinos šventovėje, Romos miesto pietiniame pakrašty. Prieš Mišias buvo perduotas Romos vyskupo – popiežiaus Pranciškaus – maldos įrašas.

„Marija, tu mums švieti gyvenimo kelyje, esi mūsų gelbėtoja ir viltis. Mes atiduodame save į tavo rankas, Ligonių sveikata, kuri stovėdama prie kryžiaus, tvirtai tikėdama, kentėjai kartu su kenčiančiu Jėzumi. Tu, romiečių gelbėtoja, žinai, ko šiandien mums reikia, ir esame tikri, jog pasirūpinsi, kad, kaip Galilėjos Kanoje, baigtųsi bandymų metas ir sugrįžtų džiaugsmas.

Padėk mums, Dievo Meilės Motina, būti klusniems Tėvui ir daryti, ką mums lieps Jėzus, kuris, prisiėmęs visas mūsų kančias ir skausmus, per Kryžiaus auką mus vedą į Prisikėlimo džiaugsmą.“

„Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja. Mūsų maldų neatmeski, mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk, Mergele garbingoji ir
palaimintoji.“

2020 m. kovo 11, (JM / VaticanNews)

Kovo 19 dienos vakare popiežius Pranciškus prisidėjo prie Italijos Katalikų Bažnyčios surengto nacionalinio Rožinio šviesos slėpinių kalbėjimo. Pranciškus taip pat perskaitė įvadinę maldą.

„Rožinio malda yra nuolankiųjų ir šventųjų malda, kurie jos slėpiniuose, kartu su Marija, kontempliuoja Jėzaus gyvenimą, gailestingąjį Tėvo veidą. Mums visiems taip reikia paguodos, jaustis apsuptiems Jo meilės!“

Popiežius pakvietė melstis vieningai ir patikėti save šv. Juozapo užtarimui. Jis yra Šventosios Šeimos globėjas ir mūsų šeimų globėjas. Ir Nazareto dailidė pažino stoką, kartėlį, rūpestį dėl rytojaus. Tačiau tamsiais momentais sugebėjo leistis besąlygiškai vedamas Dievo valios.

„Saugok, šventasis globėjau, mūsų kraštą. Apšviesk atsakingus už bendrąjį gėrį, kad mokėtų kaip ir tu pasirūpinti tais, kurie jiems patikėti. Padidink proto skvarbumą tų mokslininkų, kurie tiria geriausias priemones mūsų brolių sveikatai ir fizinei gerovei. Remk tuos, kurie aukojasi: savanorius, medikus, slaugytojus, stovinčius pirmoje linijoje gelbėjant ligonius, rizikuojant savimi. Laimink, šventasis Juozapai, Bažnyčią, kad, pradedant nuo dvasininkų, ji būtų tokios kaip tavo šviesos ir gerumo ženklas bei įrankis. Lydėk savo malda, šventasis Juozapai, šeimas, padėk kurti santarvę tarp tėvų ir vaikų, ypač tarp mažiausiųjų. Saugok senolius nuo vienatvės,
kad nei vienas nepanirtų į apleidimo ir bejėgystės neviltį. Paguosk trapiausius, padrąsink svyruojančius, užtark vargšus. Su Mergele Motina melsk Viešpatį, kad išlaisvintų pasaulį iš visų pandemijų. Amen.“, – sakė Šventasis Tėvas. Po jo įvadinės maldos vyko Rožinio, kalbėto vienoje Romos bažnyčioje, transliacija.

2020 kovo 20, (RK / Vatican News)

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2021 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija