foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Šv. Mišių transliacijos

TELEVIZIJA: sekmadieniais 12.30 val. per LRT Plius televiziją

RADIJAS: sekmadieniais 12.30 val. per LRT Klasika radijo programą; kiekvieną dieną 12.00 ir 19.00 val. per Marijos radijo programą

INTERNETAS: čia

Gavėnia

KOVO 29 d. (V Gavėnios sekmadienis)
Šv. Mišios - 11 val.

Popiežiaus intencija - kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai ir augtų vienybėje

Naudingos nuorodos Gavėniai

Klebonas

Klebonas - kun. dr. Vilius Sikorskas

El. paštas: islauzob@gmail.com

Tel. nr. 8 611 511 23

Lankytojai

198964
ŠiandienŠiandien258
Šią savaitęŠią savaitę1869
Šį mėnesįŠį mėnesį6159
VisoViso198964
35.175.121.230
US

 

Šis sekmadienis įpareigoja mus kalbėti apie šeimą, ypač dabar, kai daugelį šeimų yra palietusi nežaboto liberalizmo banga. Daug jaunų žmonių ateina prie altoriaus, prisiekia amžiną ištikimybę, bet deja, labai dažnai, tuojau po iškilmingų vestuvių priesaika pamirštama, telieka tik gražios jungtuvių nuotraukos.

Jei šeima nėra gyvenimo mokykla, ji lieka tik egoizmo viešbučiu. Tada į ją tik įeinama, tinkamai nesuvokiant jausmų, dialogo, susitikimo prasmės. Galiausiai, pasinaudojus suteiktais privalumais, belieka tik apmokėti sąskaitą ir užverti už savo nugaros duris…

Šiandien Bažnyčia suteikia mums galimybę kontempliuoti Nazareto šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – gyvenimą. Tai namai, kuriuose vienas kitam reiškia viską, kiekvienas myli kitą šeimos narį, kiekvienas prisiima kito rūpesčius ir skausmą, kiekvienam pakanka noro ir jėgų palaikyti bei paremti kitą. Neatsitiktinai Jėzus šioje šeimoje „augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse“(Lk 2, 52).

Fiziškai mus supančios namų sienos visuomet reiškia ir Viešpaties buvimą. Gaila tik, kad taip dažnai to neprisimename…

Dar būdamas kūdikiu Jėzus kartu su gimdytojais, bėgdami nuo kruvinų karaliaus Erodo užmačių, iškeliavo į Egiptą, kur gyveno tremtinių gyvenimą. Tai buvo šeima, kovojanti už būvį, kažkiek pasimetusi, be savo tikrųjų namų, gyvenanti Tėvynės ilgesiu. Tačiau tai vis tiek buvo Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeima. Juk iš tikrųjų net ir ten, kur meilė kuria nuostabius tarpusavio santykius, kartais būna liejamos ašaros ir pasigirsta dejonė…

Dera tik prisiminti, jog, norint išlaikyti ištikimybę, visuomet reikia dalintis meile. Visi sunkumai nugalimi tuomet, kai aukščiau visko yra meilė. Šeima yra pati gražiausia dovana, kuri duodama be išankstinių nuopelnų. Jos vertė yra ne duotuose įsipareigojimuose ar pasirašytuose susitarimuose, bet laisvai prisiimtuose meilės ryšiuose.

Bažnyčia ir moko, kad šeimai reikalingi subrendę, pasirengę rizikuoti tėvai ir motinos, mokantys palydėti žvilgsniu iš namų išeinantį vaiką ir visuomet pasirengę išskėstomis rankomis pasitikti jį grįžtantį. Jie, netgi matydami sprunkantį sutuoktinį ar sutuoktinę, sugeba laukti ir ieško sutarimo. Šeima yra ta vieta, kurioje kiekvienas jos narys kuria savo gyvenimą ir drauge rūpinasi kitu.

Jėzau, Marija ir Juozapai, jumyse kontempliuojame tikrosios meilės spindesį ir į Jus pasitikėdami kreipiamės.
Šventoji Nazareto šeima, padaryk, kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vietos,
Evangelijos mokyklos, mažos namų Bažnyčios.
Šventoji Nazareto šeima, tegul šeimose niekada nebūna smurto, svetimumo ir nesantaikos;
kas buvo sužeistas ar papiktintas, greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą.
Amen.
 

Parengta pagal bernardinai.lt ir vaticannews.va

  

„Šv. Kalėdos –
ypatingas malonės metas,
kai lengviausia Viešpačiui tarti TAIP,
sutikti, jog norime dalyvauti
palaimingame Jo plane
ir drauge keliauti į
Jo amžinuosius namus.“ (vysk. R. Norvila)

Dėkoju visiems, kurie savo malda,
ir buvimu šildėme vieni kitus,
o taip pat Kalėdų seneliui,
kuris išdalijo virš 100 dovanų
parapijos vaikams.

Su džiugia nuostaba ir dėkingumu
žvelkime į  pasikeitimus
mūsų namuose,
mūsų širdyse,
mūsų šalyje.

Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas (Que soy era Immaculada Councepciou), taip kalbėjo Mergelė Marija, apreikšdama save jaunai kukliai mergaitei šv. Bernadetai Lurde 1858 metais.

Per savą gyvenimą Marija buvo pašaukta sąmoningai ir laisvai susitapatinti su ta malonės pilnatve, kuria ji buvo apdovanota nuo prasidėjimo. 1854 m. popiežius Pijus IX paskelbė, kad Marija dėl Dievo Avinėlio numatytos velykinės aukos buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės savo prasidėjimo akimirką. Šventoji Dvasia apšvietė Bažnyčią ir jai padėjo aiškiau suvokti, iš kokios šaknies, iš kokios sėklos kilo Mergelės Marijos neprilygstamas šventumas. Dievo plane Nekaltasis Prasidėjimas turėjo paruošti Mariją, kad ji galėtų atlikti savo misiją kaip Kristaus ir mūsų motina.

Dievas išskirtiniu būdu dovanojo Marijai naujosios Kristaus atpirkimo malonės pilnatvę. Per Apreiškimą Marija iš angelo Gabrieliaus išgirdo, kad ji yra apdovanota malonės pilnatve ir pašaukta tapti Mesijo motina. Marija sutiko, sakydama savo „fiat“, savo „taip“, ir nuo to akimirkos ji gyveno ne sau, bet Sūnui. Savo globa ir užtarimu Marija nuolat mus guodžia ir drąsina. Ji yra tarsi didelis medis, pasodintas Viešpaties gailestingumo dirvoje. Tikėjimas mus moko, kad visa tai kyla iš jos Nekaltojo Prasidėjimo šaltinio.

Mes, kaip Marija esame pašaukti dėkingai priimti išganymo malonę ir atsiliepti į ją visu savo gyvenimu, kad galėtume tapti kitiems Dievo gailestingumo įrankiais.

Gruodžio 8 d. melskime Švč. Mergelės Marijos malonių mūsų parapijos klebonui kun. Viliui  Sikorskui, mininčiam  kunigystės šventimų metines.

Tegul nestinga jam Dangaus palaimos kunigiškame kelyje.

O Jėzau, Amžinasis Aukščiausiasis Kunige paslėpk ir saugok savo Švenčiausioje Širdyje visus kunigus. Išlaikyk be dėmės jų pateptas rankas, kuriomis jie kasdien liečia Tavo Švenčiausiąjį Kūną. Išsaugok tyras jų lūpas, kuriomis jie geria tavo Brangiausiąjį Kraują. Išlaikyk jų širdis, paženklintas neišdildoma kunigiškos garbės žyme, tyras ir laisvas nuo žemės purvo. Tegul dega Tavo meile ir telieka Tau ištikimi. Saugok juos nuo sugedusio pasaulio. Suteikęs jiems duonos ir vyno perkeitimo galią, pakeisk jų širdis. Palaimink jų darbus gausiu derliumi, o po mirties suteik jiems amžinosios garbės vainiką. Amen.

 

  

  
Gruodžio 2 d. vakarą Išlaužo žmonės: dideli ir maži, skubėjo prie klebonijos, kur pirmą kartą miestelio istorijoje buvo įžiebta didžiausia krašto Kalėdų eglė.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie savo idėjomis, palaikymu ir rankomis padėjo puošti eglę bei sukurti puikią ir jaukią šventę miestelėnams, o ypač dėkoju seniūnui Tomui Skrupskui, Kristinai ir Tautvydui Žukauskams, Tadui Keturakiui, Gratui Baranauskui, Kęstučiui Grabauskui, Remigijui Kemežiui.

Tegul besitęsiantis Adventas neša Jums tikėjimo viltį, o kelias pro prakartėlę lai primena, kad mūsų Viešpats visada šalia, net tada, kai regis esame vieni.

kun. Vilius

          

Vos prasidėjus Adventui pirmieji Prienų rajone eglę įžiebė išlaužiškiai, surengę įspūdingą Šv. Kalėdų laukimo šventę „Betliejaus žvaigždė“.

Pagrindinė Išlaužo seniūnijos eglė auga prie Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios klebonijos. Manoma, kad ji sodinta dar klebono Vytauto Gurevičiaus. Ši eglė gali būti ir rekordininkė – aukščiausia kalėdinė eglė rajone, mat jos aukštis - apie 23 metrus ir ji matoma net iš Šaltupio, Rutkiškių, Gražučių, Pakumprio, Čiudiškių kaimų.

 „Mūsų seniūnija pati gražiausia, o mūsų eglė – pati aukščiausia“, - juokavo Išlaužo klebonas Vilius Sikorskas. 

Jis papasakojo, kad jau pernai jam kilo mintis papuošti čia pat vietoje augančią eglę, o ne nukirstą ir atvežtą. Tam pritarė ir seniūnas, ir bendruomenė, o puošti eglę ir įrengti prakartėlę padėjo didelis būrys žmonių. Jau planuojama, kad  per kitų metų Kalėdas, sužibs ne tik ši, dar paaugusi eglė, bet ir Išlaužo parkų medžiai.

„Linkiu, kad mūsų laukimas būtų gražus, o Kalėdos kiekvienam į namus atneštų daug šeimos šilumos,  pasitikėjimo, sveikatos ir turtingų metų“, - prieš šventindamas prakartėlę ir eglę kalbėjo klebonas.

Gausų susirinkusių būrį sveikino ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius, ir Išlaužo seniūnas Tomas Skrupskas.

Buvo padėkota tiems, kurie daugiausiai prisidėjo puošiant eglę ir sukuriant šventinę nuotaiką. Seniūno padėkos įteiktos Išlaužo klebonui V. Sikorskui, UAB „Kesberta“ vadovui Kęstučiui Grabauskui bei jauniems seniūnijos ūkininkams Tautvydui Žukauskui ir Tadui Keturakiui.

Šventėje koncertavo Išlaužo pagrindinės mokyklos ansamblis, vadovaujamas mokytojos Aldonos Armonienės, Išlaužo laisvalaikio salės vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ausmos Sakalauskaitės, ir muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ dalyvė Neringa Garmuvienė.

Karšta kakava vaišino Išlaužo kaimų bendruomenė.

Šventė baigėsi fejerverku, kurį bendruomenei padovanojo Gražučių seniūnaitis Tautvydas Žukauskas.

Laima Duobienė, Nemuno krašto laikraštis „Naujasis Gėlupis“

Rekvizitai

Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija

Vytauto Gurevičiaus g. 8, LT-59304 Išlaužas, Prienų r.
Kodas: 191288481

A/s LT26 7044 0600 0793 4715

AB SEB bankas

Parapijos el. paštas: islauzob@gmail.com

Parapijos tel. 8 611 511 23


Copyright © 2020 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapija Rights Reserved.   

 

Išlaužo Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos parapija